伊丹谷良介公式ウェブサイト itamiya.net
伊丹谷良介トップページ伊丹谷良介プロフィール伊丹谷良介メディアページ伊丹谷良介ショップページ伊丹谷良介スケジュール伊丹谷良介ファンクラブ
伊丹谷良介プロフィール

1992

เดินทางไปนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ใชความสามารถดานดนตรีเปน ตัวเชอื่ มสัมพันธภาพระหวา งชนชาติ ในฐานะตัวแทนของชาวเอเชีย โดยไดทาํ โปรเจคที่มีการรวมตัวกันของ 10 คนดนตรีแนวแจส ออกเปนอลั บั้มที่ชอื่ วา「Fried Egg Jam」


1998

สําเร็จการศึกษาระดับปรญิ ญาโทจาก Takarazuka University of Art

1999

ทําหนาที่พัฒนาสัมพนั ธภาพและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางประเทศในนามศิลปน กลุม "Asiatic Black Dragon" โดยไดเปดการแสดง

ไปทั่วประเทศจนี ที่มีผูเขาชมรวมทั้งสิ้นกวา 4 ลานคน

2000

ไดรบั เชิญจากทางรัฐบาลจีนใหเขารวมแสดง "World Music Festival" ในฐานะตัวแทนจากประเทศญี่ปุน ที่มีการแสดง ทั่วประเทศจีน รวมผูชมกวา 5 ลานคน

2002

ตัดสินใจยายจากเมืองโอซากาไปอยูที่กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน และเปดตัวอยางเปน ทางการ

2003

ดวยความสามารถอนั ยอดเยี่ยม ทําใหชื่อของ Itamiya Ryosuke เปนที่รูจักอยางรวดเรว็ และแพรหลายอยา งมากในประเทศจีน และไดรบั

ความสนใจจากสื่อทุกแขนงเปน อยางมาก

2004

ผลงานเพลงอัลบั้มแรกในภาษาญี่ปุนคอื 「Hello Mr. Jumpman」และในรปุ แบบภาษาจนี 「Hello Mr. Asianไดออกวางจําหนายทั้งใน ประเทศญปี่ ุน จนี และ ฮองกง


2005

ออกทัวรในประเทศญปี่ ุนทั้งที่โตเกียว และโอซากา และการเตรียมการบันทึกเสียงอัลบั้มที่ 2 ของเขา พรอมทั้งการทําผลงานรวมกับ Vincent Wong พรอมทั้งการทาํ รายการเพลงกบั TVB


2006

เริ่มตนการทําสัญญากับTMSHongKongเพื่อทําการพฒันาผลงานดานดนตรีในเอเชีย
และในปเดียวกันนี้ ยังไดทําการแสดงตางๆ ดังนี้ - Zound Alive2006 (Internet realtime live. Supportry

Guest-紀敏佳) STRiPES Funk-a-Step Live
- Rock on ten (HongKong), Heartbeat Band Sound Competition 2006

(HongKong), Hello Mr. Asian Tour2006 (JAPAN)


2007

ไดรบั เกียรติแสดงเปด เวทใี นฐานะศลิ ปน ร็อคจากประเทศญี่ปนุ ในการแสดงที่กรุงปก กิ่ง นอกจากนนั้ ยังไดเ ปน ตวั แทนของศิลปน ญปี่ นุ ในงาน “เทศกาลศิลปะเยาวชนเอเชยี ” ณ เมอื งเซนิ เจนิ้ ประเทศจีน โดยไดอ อกอากาศไปทวั่ ประเทศ และยังไดผ ลติ ผลงานอัลบั้ม "Hello Mr Asian Japan tour 2007"(โตเกยี ว) ออกมาอกี ดว ย


2008

แสดงในงานคอนเสริ ต 「JAPAN JAM 2008」AM 20 with FRIDE EGG JAM Reunion.


2009

รว มทวั รคอนเสิรตไปกบั ใน KEN CHU CONCERT 2009 ~ Freedom ~ ในประเทศญปี่ นุ ที่ โตเกียวJCBฮอลล / โอซากา

Kouseinenkinkaikandai Hall

Rock Star ทเ่ี ปน ออริจนิ อลนัมเบอรไ ดอ ยใู น Funyun อลั บ้มั แรกป 2009 ของ Funyunkumiai เปน ยูนติ ใหมที่ไดช ายหนุม4คน ที่มีบา นเกดิ จากจนี แผน ดนิ ใหญ ไดถ กู คัฟเวอรใ นฐานะ Topstar

ผลงานหนงั สอื ของอติ ามยิ ะ เรียวสุเกะ ทช่ี ื่อ Band Vocal โดย Shinco Music ไดอ อกวางจําหนายทัว่ ประเทศ


2010

เปด ตัวโปรเจค “SAWADA ROCKS” อยางเปน ทางการ โดยเปน การประชนั ฝมือของสุดยอดนักดนตรจี ากทวั่ ประเทศญปี่ นุ


2011

SAWADA ROCKS ที่เปน BandProject ของอิตามิยะ เรยี วสุเกะ ไดเปด ตวั อยางเปน ทางการ และทาํ การประกวด สุดยอดฝมอื ดนตรีทว่ั ประเทศญปี่ นุ

รวมกบั HATAKE (SHAREM Q) กับนกั รองนาํ ในฐานะ HATAKE BAND ไดเ ปด การแสดงทวั่ ประเทศญปี่ นุ และรว มแสดงกบั NaYing (Nain) ท็อปสตารข องปก กงิ่ ที่ ปก กิง่ ยมิ เนเซียม


2012

ไดรบั เกียรตเิ ปน แขกรบั เชญิ ในงานเคาทด าวนว นั ปใ หม กบั Shanghai Oriental Television


2013

เดอื นมกราคม ไดร บั เชญิ ไปแสดงในงานของสถานทตู ญป่ี นุ ณ กรุงปก กงิ่ ประเทศจนี ปจ จบุ นั มภี ารกจิ ที่ตั่งมนั่ ที่ญี่ปนุ เพ่ือไปทํากจิ กรรมในตา งประเทศทั่วเอเชยี


Copyright (C) 2006 Itamiya.net. All Rights Reserved.